Zdjęcie główne działu RODO

RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

Szanując prawa i wolność osób, których dane przetwarzamy oraz spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

 

Administrator

Administratorem danych osobowych Nabywcy i Kontrahenta jest: Inwestycje Grzegorz Igielski z siedzibą w Wągrowcu, ul. Nad Nielbą 37a/9.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, ale w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem całej grupy kapitałowej DEKPOL, pod adresem email: iod@huspremiu.pl

 

Cel, okres oraz podstawa prawna przetwarzania danych

 

Cel

Podstawa prawna

Czas przetwarzania

Wykonanie umowy zawartej z

Nabywcą i Kontrahentem

art. 6 ust. 1. Lit b RODO

Do terminu obowiązywania umowy, w tym rękojmi

( w przypadku Nabywcy)

Wypełnienie obowiązków

prawnych Administratora w

związku z przetwarzaniem

danych Nabywcy

 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku

z Ustawą z dnia 16 września 2011

r. o ochronie praw nabywcy lokalu

mieszkalnego lub domu

jednorodzinnego oraz Ustawą z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Do momentu udostępnienia danych odpowiednio:

• do banku odpowiedzialnego

za prowadzenie rachunku powierniczego

• do przekazania danych Nabywcy administratorowi

budynku i wspólnocie mieszkaniowej

Wypełnienie obowiązków

prawnych Administratora w

związku z przetwarzaniem

danych Kontrahenta

Art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z

 udokumentowaniem zawartej umowy

i jej rozliczeniem, na podstawie przepisów

prawa podatkowego, rachunkowego 

Do momentu przetwarzania danych

wynikających przepisów prawa

podatkowego i rachunkowego tj. co

najmniej przez 6 lat od zakończenia

Ustalenie, dochodzenie i

obrona przed roszczeniami

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do terminu przedawnienia roszczeń, określonego

w polskich przepisach prawa, w szczególności

ustawie Kodeks Cywilny

Obsługa reklamacji w ramach

udzielonej rękojmi

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Czas rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego a

potem do terminu przedawnienia roszczenia

wskazanego w ustawie Kodeks Cywilny

Kontakt z Nabywcą w czasie

negocjacji i realizacji umowy

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Do terminu obowiązywania umowy, w tym rękojmi

lub do czasu wycofania zgody

 

 

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe zostaną ujawnione podmiotom działającym w oparciu o obowiązujące przepisy, jak również mogą zostać udostępnione innym podmiotom świadczącym na rzecz Inwestycje Grzegorz Igielski usługi tj.: usług IT, usług z zakresu rachunkowości, kancelarii radcy prawnego i notariuszowi.

Jeżeli Nabywca przystąpi do postępowania reklamacyjnego, jego dane osobowe zostaną przekazane podmiotowi, który w imieniu i na rzecz Administratora zajmuje się obsługą procesów reklamacyjnych.

Ponadto dane osobowe, Nabywcy w zakresie danych kontaktowych, mogą zostać ujawnione wykonawcy bezpośrednio odpowiedzialnemu za usunięcie zgłoszonej usterki bądź nieprawidłowości.

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani organizacjom międzynarodowym.

 

Prawa osób których dane dotyczą:

Nabywca ma prawo w dowolnym momencie wystąpić z żądaniem wykonania swoich praw:

  1. dostępu do danych w określonym przez przepisy RODO zakresie (art. 15 RODO),
  2. sprostowania danych (art. 16 RODO),
  3. żądania usunięcia danych w przypadku spełnienia jednej z przesłanek wskazywanych przez przepisy RODO (art. 17 RODO),
  4. ograniczenia przetwarzania danych w określonych przez przepisy RODO przypadkach (art. 18 RODO),
  5. przeniesienia danych (art. 20 RODO),
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

 

Ponadto dane osobowe, które są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją (art. 21 RODO).

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.

 

Czy przy przetwarzaniu danych osobowych podejmujemy decyzję w sposób zautomatyzowany

Nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji w oparciu o analizę danych osobowych.

 

Jak się kontaktować z Inwestycje Grzegorz Igielski

Nabywca, w sprawach przetwarzania danych osobowych, może się kontaktować z Inwestycje Grzegorz Igielski:

  • Pocztą tradycyjną pod adresem: ul. Nad Nielbą 37a/9

  • Pocztą elektroniczną: iod@huspremium.pl

 

RODO